Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva o činnosti MŠ 2017/2018

31. 10. 2016
 

 

Mateřská škola Horní Kruty, okres Kolín

 

 

 

IČO: 750 34 344

 

 

 

 

 

 

Horní Kruty 82 PSČ 281 46 Horní Kruty

Tel: 321 796 919 mob. 776 200 553

 

e-mail: mshornikruty@seznam.cz

 

web stránky : www.mshornikruty.estranky.cz

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti mateřské

 

školy za školní rok 2017 / 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017 / 2018

 

1.Charakteristika MŠ :

Mateřská škola v Horních Krutech je organizována jako jednotřídní předškolní

zařízení. Zahájení provozu bylo započato v roce 1980. Ve školním roce 2017/2018

docházely nebo dojížděly do této mateřské školy děti ze dvanácti obcí.

Škola má vlastní školní jídelnu, ve které se, kromě dětí z MŠ, stravují i

děti ze ZŠ, pracovníci MŠ + ZŠ a veřejnost. Kolem celé budovy je velká, prostorná

zahrada, která je, stejně jako budova, dostatečně vybavena pěknými a

účelnými hračkami a pomůckami a tudíž umožňuje dětem celodenní pobyt na

čerstvém vzduchu.

Cílová kapacita MŠ je 25 dětí. (Uvedeno v Rejstříku škol a školských

zařízení ze dne 29.8.2006). Zřizovatelem MŠ je Obec Horní Kruty.

 

2.Výchovně vzdělávací koncepce školy - předškolní vzdělávání :

Hlavním úkolem v oblasti předškolního vzdělávání je respektování přirozených

potřeb dítěte, podporování zdravého tělesného, psychického i sociálního

vývoje dítěte, vytváření podmínek pro individuální osobnostní rozvoj každého

jednotlivce a vytváření základních předpokladů budoucího vzdělávání dítěte.

Předškolní vzdělávání vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro

předškolní vzdělávání, který je rozpracován do Školního vzdělávacího

programu předškolního vzdělávání a Třídního vzdělávacího programu

předškolního vzdělávání a z koncepce MŠ, v souladu s obecně platnými

právními předpisy.

Předškolní vzdělávání dětí v naší MŠ je cílevědomý a plánovaný proces, v

němž jsou spontánní a řízené aktivity vyvážené, v poměru, který odpovídá

potřebám a možnostem dítěte. Specifickou formou předškolního vzdělávání je

učitelkou přímo nebo nepřímo motivovaná činnost, kterou dítěti nabízíme a v

níž je zastoupeno spontánní a záměrné učení. Celý proces je založen na

aktivní účasti dítěte, omezuje přijímání hotových poznatků a využívá zejména

prožitkového a interaktivního učení. Toto učení probíhá zpravidla v menší

skupině nebo individuálně.

Zvýšenou pozornost věnujeme dětem předškolním a dětem s odkladem povinné školní

docházky, aby byly schopny přizpůsobit se požadavkům základní školy.

Učivo l. ročníku ZŠ navazuje na poznatky a zkušenosti, které děti získaly v

MŠ, dále je rozvíjí a prohlubuje. Je proto nezbytně nutné, aby všechny tyto

poznatky, vědomosti a zkušenosti odpovídaly všeobecným pedagogickým zásadám

a pravidlům společenského chování.

 

Jako nadstandard bylo předškolní vzdělávání v naší MŠ v tomto školním roce obohaceno o výuku anglického jazyka formou hry, kroužek „jóga pro děti“ a o práci kroužku : " Veselá keramika " ( výuky se zúčastnily pouze přihlášené děti, veškeré náklady hradili rodiče těchto dětí ).

 

3. Pracovníci školy :

 

Ve školním roce 2017/2018 působily na škole tyto pracovnice :

 

Radka Vedralová ředitelka a učitelka MŠ pracovní úvazek 1

Stanislava Hamplová učitelka MŠ pracovní úvazek 1

Monika Bílková školnice a uklízečka MŠ pracovní úvazek 0,75

Monika Bílková učitelka MŠ na překrývání pracovní úvazek 0,188

 

Pracovnice školní jídelny :

 

Lenka Kaňková VŠJ + kuchařka pracovní úvazek 0,43 + 0,4

Miloslava Jiráková provozní síla v kuchyni pracovní úvazek 0,87

 

Všechny uvedené pracovnice splňují pro výkon své funkce požadované vzdělání

a mají dlouholetou praxi v oboru.

 

4. Údaje o počtu dětí v MŠ :

 

Ve školním roce 2017/2018 bylo v MŠ v Horních Krutech zapsáno celkem 25dětí.

Z tohoto počtu v září 2018 odešlo do l. tříd základních škol celkem 9 dětí.

 

Průměrná docházka během celého školního roku byla 16 dětí.

 

Pro příští školní rok 2018/2019 je do MŠ zapsáno celkem také 25 dětí - povolena

výjimka od zřizovatele ( Obce Horní Kruty ).

 

Děti jsou do MŠ zařazovány a přijímány v souladu s § 34 část 2., zákona č.561/2004

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Vyhláškou č. 14/2005

Sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s kritérii

pro přijímání dětí do MŠ.

 

Údaje o počtu strávníků :

 

Kapacita ŠJ je 100 jídel (uvedeno v Rejstříku škol a školských zařízení).

Průměrný denní počet dětských strávníků je 60.

Průměrný denní počet dospělých strávníků je 8 - 10.

 

 

5. Výsledky předškolního vzdělávání :

 

Výchozím materiálem pro naši práci byl RVP PV rozpracovaný do ŠVP PV resp. do TVP PV.

Po celý školní rok jsme v procesu předškolního vzdělávání napomáhaly a snažily se rozvíjet a podněcovat děti v komunikačních dovednostech, řečových schopnostech a ve zvládání pohybových aktivit.

Byly vypracovány konkretizované očekávané výstupy RVP PV a pro rodiče tak vzniklo jakési „ Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. “ Tento materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak i vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim pouze přiblížit. Toto desatero je vyvěšeno v MŠ na přístupném místě u vchodových dveří.

Předškolní vzdělávání v naší MŠ bylo v tomto školním roce zaměřeno na matematickou, čtenářskou, přírodovědnou a technickou gramotnost / polytechnické vzdělávání /.

K Vánocům 2017 byla zakoupena z provozních prostředků MŠ+ sponzorských darů mobilní vzdělávací sestava MultiBoard Barvínek s 15 programy BAREVNÉ KAMÍNKY / licence fakturovány až v lednu 2018 /, která bude sloužit k osvojování digitální gramotnosti a informatického myšlení u předškolních dětí / v souladu se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020 / .

 

Ve školním roce 2017/2018 byly navrženy dva odklady povinné školní docházky.

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí :

Mateřská škola je z bezpečnostních důvodů opatřena videotelefony s elektronickým otvíráním dveří. Takto se snažíme předejít vniknutí cizích osob do budovy.

Ředitelka mateřské školy je povinna zabezpečit prostřednictvím učitelek mateřské

školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání tzn. při

všech aktivitách organizovaných mateřskou školou.

 

 

6. Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI :

 

Ve školním roce 2017/2018 žádná inspekční činnost vykonaná ČŠI nebyla provedena.

 

Poslední inspekce byla v naší MŠ provedena ve dnech 30.11.2016 a 1.12.2016 –

vykonala ČŠI a jednalo se o komplexní inspekci.

 

 

 

 

Předmětem komplexní inspekční činnosti bylo:

- Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou školou podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV).

- Zjišťování a hodnocení naplnění ŠVP PV a jeho souladu s právními předpisy a Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

- Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb.

- Kontrola dodržování právních předpisů v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a s ohledem na typ školy, pro který školské zařízení zajišťuje služby.

 

Hodnocena byla činnost MŠ za období 2015/2016 a 2016/2017 ke dni inspekce –

viz. zápis o vykonané inspekci, který je uložen v ředitelně MŠ ( možnost nahlédnutí ).

Ze závěrů ČŠI uvádím : svou činnost vykonává MŠ v souladu s platnou legislativou.

Na požadované úrovni je zajištěn rovný přístup ke vzdělávání všech dětí.

Aktuální znění ŠVP PV odpovídá požadavkům školského zákona a je plně v

souladu s RVP PV. Průběh vzdělávání respektuje cíle stanovené tímto

programovým dokumentem a zohledňuje individuální potřeby a možnosti dětí.

MŠ zajišťuje bezpečnost dětí a podporuje i jejich zdravý vývoj.

Výrazné zlepšení materiálních podmínek ve třídě a na zahradě zvyšující kvalitu

vzdělávání.

Příkladné vedení dětí k samostatnosti při stolování a sebeobsluze.

Včasná prvotní intervence nastavením podpůrných opatřeních v podobě

individualizace přístupu k dítěti.

 

Doporučující opatření :

Vést děti přiměřeně věku ke vzájemnému hodnocení a k sebehodnocení.

Hodnotit systematicky pokroky dětí, stanovovat a realizovat postupy pro jejich další

rozvoj.

Diferencovat vzdělávací nabídku podle potřeb jednotlivých dětí.

 

Veřejnosprávní kontrola na místě :

Dne 14.12. 2017 byla zřizovatelem Obec Horní Kruty vykonána veřejnosprávní

kontrola na místě, jejíž předmětem byla účelnost a správnost čerpání prostředků

z příspěvku zřizovatele a nakládání s finanční hotovostí / kontrola vedení pokladny /.

Touto kontrolou nebylo zjištěno jediné porušení právních předpisů, zákonů a

vyhlášek - viz. protokol č. 2017/3, který je založen v ředitelně MŠ ( možnost

nahlédnutí ).

 

 

7. Školní a mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti :

 

Jsme si plně vědomi odlehlosti naší obce od center kulturního života a

proto se snažíme, aby tuto nevýhodu pociťovaly naše děti co možná nejméně.

 

Během celého roku jsme zajišťovali pro děti řadu kulturních akcí, zveme si do naší MŠ divadelní a varietní agentury se svým programem.

 

Mezi zdařilé akce patří bezesporu " Hornokrutské posvícení " - návštěva houpaček a pouťových atrakcí u místní Sokolovny, drakiáda na sportovním areálu, výukový pořad „ Zvířátka mezi dětmi “, návštěva divadla Šternberk v MŠ – pásmo pohádek, návštěva MSD v Kolíně – divadlo Loudadlo – Studio kamarád, rozsvěcení vánočního stromečku na návsi v Horních Krutech, Mikulášská nadílka v místní Sokolovně i v MŠ, vánoční besídka v MŠ za účasti rodičů, veřejnosti a sponzorů, vánoční výstava v MŠ, řemeslná dílna, týden otevřených dveří v MŠ, návštěva Divadélka Kůzle v MŠ : „ Potrestaná lakota “, maškarní karneval v místní Sokolovně a v MŠ, polodenní výlet do Kouřimi - velikonoční výstava v ZŠ Okružní ul., velikonoční výstava v MŠ, zápis dětí do ZŠ a MŠ, divadelní představení divadla Hračka v MŠ- dopravní výchova, fotografování dětí v MŠ ( Den matek, závěr školního roku ), minimálně dvakrát ročně prodejní výstava knih v MŠ ( nakl. SVOJTKA ), prodejní výstava učebních pomůcek + didaktických hraček “MUTABENE ", polodenní výlet do Uhlířských Janovic – Den země, Den čarodějnic v MŠ, vystoupení dětí za účasti rodičů a veřejnosti při příležitosti oslav Dne matek, focení pro katalog firmy MARO Kolín, školní výlet na zámek Sloupno + návštěva parku u zámku v Chlumci nad Cidlinou, oslava MDD v MŠ a na koupališti v Bohouňovicích II, pyžamový den v MŠ, polodenní výlet do Kolína – Záchranná služba Středočeského kraje – exkurze, filmové představení v Kolíně – „ Neuvěřitelný příběh o obrovské hrušce “, Divadélko Kůzle v MŠ : „ Cesta do Zvědozemí “, návštěva l. třídy ZŠ a školní družiny, cvičná evakuace požární ochrany, rozloučení se školním rokem, táborák na zahradě MŠ s opékáním špekáčků při příležitosti loučení s budoucími školáky, slavnostní zakončení školního roku 2017 / 2018, rozdání medailí a dárků dětem, které odcházejí po prázdninách do ZŠ, ohňová show na zahradě MŠ, polodenní výlet na Kamennou – pozorování divokých králíků. Mezi další zdařilé akce patří účast dětí (popř. jejich starších sourozenců) v různých soutěžích např. v TV pořadu : " Kouzelná školka ", výtvarná soutěž : „ Těšíme se na Ježíška “, účast naší MŠ v projektu FOND SIDUS, o.p.s. : " Vracíme úsměvy dětem “ - veřejná sbírka, která je určena na nákup vybavení pro dětská zdravotnická zařízení – 2x ročně, sběr víček z PET lahví pro postižené dítě z Dobrého Pole.

Velice kladně je hodnocena spolupráce se Slavným rybářským spolkem Benátky a spolupráce s Honebním společenstvem Dolní Kruty.

Návštěva pracovnice PPP Kolín Mgr. Břečkové / vyšetření dítěte /, konzultace.

Projekt MŠ na téma : „ ŠIMON STAVITEL “ – polytechnické vzdělávání.

Preventivní screeningové vyšetření zraku dětí - PRIMA VIZUS, o.p.s.

 

Některé akce, které naše MŠ pořádá, pořádá nejen pro děti z MŠ, ale i pro

všechny děti z obce a okolí. Na všechna divadelní představení pořádaná v MŠ bývá přizvána i 1.+ 2. třída základní školy Horní Kruty.

 

Mezi velice oblíbené, ale nadstandardní aktivity naší MŠ, patřila i v tomto školním roce práce kroužku : "VESELÁ KERAMIKA ",kroužek „Jóga pro děti“ a výuka anglického jazyka formou hry ( výuky uvedených nadstandardních aktivit se zúčastnily pouze přihlášené děti a náklady hradili sami rodiče ).

 

Ze sponzorských darů / od rodičů, soukromých podnikatelů a firem / byly v tomto školním roce nakoupeny nové hračky a pomůcky pro předškolní vzdělávání. Většinu z toho dostaly děti k Vánocům 2017.

Z provozních prostředků MŠ + sponzorských darů byla zakoupena mobilní vzdělávací sestava MultiBoard Barvínek s 15 programy BAREVNÉ KAMÍNKY / licence fakturovány až v lednu 2018 /.

Z provozních prostředků MŠ byla dále o jarních prázdninách provedena rekonstrukce rozvodu vody v přízemí MŠ, zakoupena uzamykatelná skříň / v souladu s GDPR / a z navýšeného rozpočtu neinvestičních výdajů MŠ byl zakoupen v dubnu 2018 nový robot KENWOOD s příslušenstvím.

 

V Horních Krutech dne 30.8.2018.

 

Výroční zprávu vypracovala: Radka Vedralová

ředitelka MŠ

 

 

Tato výroční zpráva byla projednána na pracovní poradě za účasti všech pracovníků školy dne 31.8.2018 a předložena zřizovateli - Obci Horní Kruty dne 1.10.2018.

 

Za Obecní úřad Horní Kruty : Pavel Hošta

starosta obce

Rozdělovník :

Výtisk č. 1 Obec Horní Kruty – zřizovatel MŠ

Výtisk č. 2 Mateřská škola Horní Kruty