Jdi na obsah Jdi na menu

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2015/2016

31. 10. 2016

Mateřská škola Horní Kruty, okres Kolín

 

 

 

 IČO: 750 34 344

 

  

 

 

 

 

 Horní Kruty 82             PSČ  281 46 Horní Kruty

 Tel: 321 796 919            mob. 776 200 553

 

 e-mail: mshornikruty@seznam.cz

 

 web  stránky : www.mshornikruty.estranky.cz

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti mateřské

 

 

školy za školní rok   2015 / 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015 / 2016

 

 1.Charakteristika MŠ :

 Mateřská škola v Horních Krutech je organizována jako jednotřídní předškolní

 zařízení. Zahájení provozu bylo započato v roce 1980. Ve školním roce 2015/2016

 docházely nebo dojížděly do této mateřské školy děti z jedenácti obcí.

 Škola má vlastní školní jídelnu, ve které se, kromě dětí z MŠ, stravují i

 děti ze ZŠ, pracovníci MŠ + ZŠ a veřejnost. Kolem celé budovy je velká, prostorná

 zahrada, která je, stejně jako budova, dostatečně vybavena pěknými a

 účelnými hračkami a pomůckami a tudíž umožňuje dětem celodenní pobyt  na

 čerstvém  vzduchu. 

 Cílová kapacita MŠ je 25 dětí. (Uvedeno v Rejstříku škol a školských

 zařízení ze dne 29.8.2006). Zřizovatelem MŠ je Obec Horní Kruty.

 

 2.Výchovně vzdělávací koncepce školy - předškolní vzdělávání :

 Hlavním úkolem v oblasti předškolního vzdělávání je respektování přirozených

 potřeb dítěte, podporování zdravého tělesného, psychického i sociálního

 vývoje dítěte, vytváření podmínek pro individuální osobnostní rozvoj každého

 jednotlivce a vytváření základních předpokladů budoucího vzdělávání dítěte.

 Předškolní vzdělávání vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro

 předškolní vzdělávání, který je rozpracován do Školního vzdělávacího

 programu předškolního vzdělávání a Třídního vzdělávacího programu

 předškolního vzdělávání a z koncepce MŠ, v souladu s obecně platnými

 právními předpisy.

 Předškolní vzdělávání dětí v naší MŠ je cílevědomý a plánovaný proces, v

 němž jsou spontánní a řízené aktivity vyvážené, v poměru, který odpovídá

 potřebám a možnostem dítěte. Specifickou formou předškolního vzdělávání je

 učitelkou přímo nebo nepřímo motivovaná činnost, kterou dítěti nabízíme a v

 níž je zastoupeno spontánní a záměrné učení. Celý proces je založen na

 aktivní účasti dítěte, omezuje přijímání hotových poznatků a využívá zejména

 prožitkového a interaktivního učení. Toto učení probíhá zpravidla v menší

 skupině nebo individuálně. 

 Zvýšenou pozornost věnujeme dětem předškolním a dětem s odkladem povinné školní

 docházky, aby byly schopny přizpůsobit se požadavkům základní školy.

 Učivo l. ročníku ZŠ navazuje na poznatky a zkušenosti, které děti získaly v

 MŠ, dále je rozvíjí a prohlubuje. Je proto nezbytně nutné, aby všechny tyto

 poznatky, vědomosti a zkušenosti odpovídaly všeobecným pedagogickým zásadám

 a pravidlům společenského chování.

 

Jako nadstandard bylo předškolní vzdělávání v naší MŠ v tomto školním roce obohaceno o výuku taneční, hudební, pohybové a sportovní průpravy, o předplaveckou výuku v areálu Vodní svět v Kolíně, o kroužek  „jóga pro děti“, kroužek anglického jazyka a o práci kroužku :  " Veselá keramika " ( výuky se zúčastnily pouze přihlášené děti, veškeré náklady hradili rodiče těchto dětí ).

 

3. Pracovníci školy :

 

 Ve školním roce 2015/2016 působily na škole tyto pracovnice :   

 

 Radka Vedralová              ředitelka a učitelka MŠ     pracovní úvazek 1

 Stanislava Hamplová        učitelka MŠ                      pracovní úvazek 1

 Monika Bílková                školnice a uklízečka MŠ  pracovní úvazek 0,75

 

  

 Pracovnice školní jídelny  :

 

 Lenka Kaňková              VŠJ + kuchařka                   pracovní úvazek 0,43 + 0,4

 Miloslava Jiráková         provozní síla v kuchyni       pracovní úvazek 0,87

   

 Všechny uvedené pracovnice splňují pro výkon své funkce požadované vzdělání a

 mají dlouholetou praxi v oboru.

  

4. Údaje o počtu dětí v MŠ  :

 

 Ve školním roce 2015/2016 bylo v MŠ v Horních Krutech zapsáno celkem 25dětí.

 Z tohoto počtu v září 2016 odešlo do l. třídy ZŠ v Horních Krutech, v  Kouřimi a

 v Sázavě celkem 12 dětí.

 

 Průměrná docházka během celého školního roku byla 16 dětí.

 

 Pro příští školní rok 2016/2017 je do MŠ zapsáno celkem 25 dětí - povolena

 výjimka od zřizovatele ( Obce Horní Kruty ).

 

 Děti jsou do MŠ zařazovány a přijímány v souladu s § 34 část 2., zákona č.561/2004

 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

 (školský zákon),  ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Vyhláškou č. 14/2005

 Sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s kritérii

 pro přijímání dětí do MŠ.

   

 Údaje o počtu strávníků :                                       

 

 Kapacita ŠJ je 100 jídel (uvedeno v Rejstříku škol a školských zařízení).

 

 Průměrný denní počet dětských strávníků je  45 - 50.

 

 Průměrný denní počet dospělých strávníků je 12 - 17.

 

 5. Výsledky předškolního vzdělávání :

 

Výchozím materiálem pro naši práci byl RVP PV rozpracovaný do ŠVP PV resp. do TVP PV.

Po celý školní rok jsme v procesu předškolního vzdělávání napomáhaly a snažily se rozvíjet a podněcovat děti v komunikačních dovednostech, řečových schopnostech a ve zvládání pohybových aktivit.

Byly vypracovány konkretizované očekávané výstupy RVP PV a pro rodiče tak vzniklo jakési „ Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. “ Tento materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak i vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim pouze přiblížit. Toto desatero je vyvěšeno v MŠ na přístupném místě u vchodových dveří.

Předškolní vzdělávání v naší  MŠ bylo v tomto školním roce zaměřeno na matematickou, čtenářskou, přírodovědnou a technickou gramotnost / polytechnické vzdělávání /.

Ve školním roce 2015/2016  byly navrženy dva odklady povinné školní docházky.   

 

 6. Výsledky inspekční činnosti  provedené ČŠI :

 

 Ve dnech 25. a 26. ledna 2011 - vykonala ČŠI v naší MŠ inspekci. Hodnocena

 byla činnost MŠ za období 2008/2009  až  2010/2011 ke dni inspekce -  viz.

 zápis o vykonané inspekci, který je uložen v ředitelně MŠ ( možnost nahlédnutí  ).

 Ze závěrů ČŠI uvádím : svou činnost vykonává MŠ v souladu s platnou legislativou.

 Na požadované úrovni je zajištěn rovný přístup ke vzdělávání všech dětí.

 Aktuální   znění  ŠVP PV odpovídá požadavkům školského zákona a je plně v

 souladu s RVP PV. Průběh vzdělávání respektuje cíle stanovené tímto

 programovým dokumentem  a zohledňuje individuální potřeby a možnosti dětí.

 MŠ zajišťuje bezpečnost dětí a podporuje i jejich zdravý vývoj.

 

 Finanční předpoklady MŠ umožňují naplňovat stanovené cíle ŠVP PV i díky

 manažerským schopnostem ředitelky MŠ.

 

 

 Realizovaná spolupráce s partnery obohacuje vzdělávací obsah ŠVP PV a

 přispívá také ke zkvalitňování podmínek školy. Funkční DVPP má pozitivní

 dopad na kvalitu předškolního vzdělávání. 

 

 Dokumentace školy je vedena v předepsaném rozsahu.

 

 Ve dnech 18. a 19. února 2008 byla Českou školní inspekcí vykonána státní a

 veřejnosprávní kontrola využívání finančních prostředků státního rozpočtu

 poskytovaných školám zřizovaných obcemi.

 

 Touto kontrolou nebylo zjištěno jediné porušení právních předpisů, zákonů a

 vyhlášek - viz. protokol ČŠI čj. ČŠI 250/08-02, který je založen v ředitelně

 MŠ ( možnost nahlédnutí ).

 

 Ve školním roce 2015/2016 žádná inspekční činnost vykonaná ČŠI nebyla provedena.

 

 

 

 7. Školní a mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti :

 

 Jsme si plně vědomi odlehlosti naší obce od center kulturního života, a

 proto se snažíme, aby tuto nevýhodu pociťovaly naše děti co možná nejméně.

 

 Během celého roku jsme zajišťovali pro děti řadu kulturních akcí, zveme si do naší MŠ divadelní a varietní agentury se svým programem.

 

Mezi zdařilé akce patří bezesporu " Hornokrutské posvícení " - návštěva houpaček a  pouťových atrakcí  u místní Sokolovny, návštěva Divadélka Kůzle v MŠ : „ Písnička za dva šestáky  “ , drakiáda na sportovním areálu, návštěva hudebního představení v ZŠ „ Písnička“ / V. Gulváš /, návštěva  MSD v Kolíně – P. Novák „ Chovej se jako člověk “, zábavné představení v MŠ – p. Prokop, rozsvěcení vánočního stromečku na návsi v Horních Krutech, Mikulášská nadílka v místní Sokolovně i v MŠ, návštěva MD v Kolíně : „ Princezna se zlatou hvězdou“, další představení „ Čtyřlístek v pohádce“ / březen 2016/,  polodenní výlet dětí do Kouřimi – vánoční výstava v sále MÚ, návštěva zámku v Radimi : „ Vánoce na zámku“ / tvořivá dílna, divadlo /, vánoční besídka v MŠ za účasti rodičů, veřejnosti a sponzorů, vánoční výstava v MŠ, týden otevřených dveří v MŠ, zápis dětí do ZŠ a MŠ, maškarní karneval v místní Sokolovně a v MŠ, Velikonoční výstava v MŠ, další divadelní představení Divadélka Kůzle v  MŠ : „ Pohádka s refrénem “ ,  REJ ČARODĚJNIC v MŠ, další návštěva MD v  Kolíně : „ Pohádky ovčí babičky“, fotografování dětí v MŠ ( Den matek, závěr školního roku ), minimálně dvakrát ročně prodejní výstava knih v MŠ ( nakl. SVOJTKA, nakl. LINEA O.K. ), prodejní výstava PUZZLÍ v MŠ, prodejní výstava učebních pomůcek + didaktických hraček “MUTABENE ", taneční vystoupení dětí za účasti rodičů a veřejnosti při příležitosti oslav Dne matek, oslava MDD v MŠ, školní výlet dětí do Kolína - návštěva solné jeskyně, dětského hřiště a návštěva filmového představení v Kolíně, návštěva l. třídy ZŠ a školní družiny, pyžamový den v MŠ, cvičná evakuace požární ochrany, rozloučení se  školním rokem, táborák na zahradě MŠ při příležitosti loučení s budoucími školáky, slavnostní zakončení školního roku 2015 / 2016, rozdání medailí a dárků dětem, které odcházejí po prázdninách do ZŠ.                                                                                                                                        Mezi další zdařilé akce patří účast dětí (popř. jejich starších sourozenců) v různých soutěžích např. v TV pořadu : " Kouzelná školka ", výtvarná soutěž :  „ Těšíme se na Ježíška “, účast naší MŠ v projektu FOND SIDUS, o.p.s. :  " Hrajeme si, učíme se, pomáháme“ - veřejná sbírka, která je určena na nákup vybavení pro dětská zdravotnická zařízení – 2x ročně, sběr víček z PET lahví pro nemocného chlapce z Kostelce n.Č. lesy a pro nemocné dítě z Dobrého Pole.  

Některé akce, které naše MŠ pořádá, pořádá nejen pro děti z MŠ, ale i pro

všechny děti z obce a okolí. 

Mezi velice oblíbené, ale nadstandardní aktivity naší MŠ, patřila i v tomto školním roce  výuka taneční, hudební, pohybové a sportovní průpravy, práce kroužku : "VESELÁ  KERAMIKA ", kroužek „Jóga pro děti“, kroužek anglického jazyka  a  předplavecká výuka dětí v areálu Vodní svět v Kolíně ( výuky  uvedených nadstandardních aktivit se zúčastnily pouze přihlášené děti a náklady hradili sami rodiče ).

 

Ze sponzorských darů / od rodičů, soukromých podnikatelů a firem / byly v tomto školním roce nakoupeny nové hračky a pomůcky pro předškolní vzdělávání a další tělovýchovné nářadí a náčiní. Většinu z toho dostaly děti k Vánocům 2015.

Z dotace od zřizovatele byla v září 2015 zakoupena nová nerezová škrabka brambor a kořenové zeleniny, z provozních prostředků MŠ byl v listopadu 2015 zakoupen nový výškově stavitelný stůl pro větší děti + 6 židlí, nová barevná tiskárna, o letních prázdninách byla položena nová podlahová krytina ve třídě MŠ a pořízena nová vstupní vrátka .

 

 V Horních Krutech dne 30.8.2016.

 

 Výroční zprávu vypracovala:                                     Radka Vedralová

                                                                                    ředitelka MŠ

 

 

Tato výroční zpráva byla projednána na pracovní poradě za účasti všech pracovníků školy dne 1.9.2016 a předložena zřizovateli -  Obci Horní Kruty dne 19.9.2016.

 

Za Obecní úřad Horní Kruty :                                 Pavel Hošta

                                                                            starosta obce

Rozdělovník :

Výtisk č. 1  Obec Horní Kruty – zřizovatel MŠ

Výtisk č. 2  Mateřská škola Horní Kruty