Jdi na obsah Jdi na menu

ŠKOLNÍ ŘÁD

3. 2. 2017

 

 Mateřská škola Horní Kruty, okres Kolín

Školní řád mateřské školy

Č.j.:  165 / 15

Účinnost od: 1.9.2015   aktualizace:  1.12.2016

Spisový znak:

Skartační znak: S10

 

Ředitelka  školy: Radka Vedralová

Zastupující učitelka, která zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti: Stanislava Hamplová

Adresa školy:  Horní Kruty 82   PSČ   281 46

Telefon: 321 796 919       mob. 776 200 553

e-mail: mshornikruty@seznam.cz

webové stránky: mshornikruty.estranky.cz

 

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

 

1.1 Vydání školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vydává ředitelka Mateřské školy Horní Kruty, okres Kolín po projednání v pedagogické radě tento školní řád.

 

1.2 Obsah školního řádu

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu 

1.1 Vydání školního řádu

1.2 Obsah školního řádu

1.3 Závaznost školního řádu

2. Cíle předškolního vzdělávání

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

3.1 Práva dítěte

3.2 Povinnosti dítěte

3.3 Práva zákonných zástupců

3.4 Povinnosti zákonných zástupců

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

5. Provoz a vnitřní režim MŠ

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

5.2 Organizace stravování dětí

5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

5.4 Ukončení docházky dítěte do MŠ

5.5 Evidence dítěte (školní matrika)

5.6 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

5.7 Platby v MŠ

5.8 Přebírání a předávání dětí

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

6.2 První pomoc a ošetření

6.3 Pobyt dětí v přírodě

6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

6.5 Pracovní a výtvarné činnosti

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,

                   nepřátelství  nebo násilí

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

9. Co dítě do MŠ potřebuje. Další opatření

 

 

1.3 Závaznost školního řádu

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ (nástěnka v šatně dětí) a prokazatelným způsobem s ním  byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu také zákonné zástupce nezletilých dětí a zřizovatele.

 

2. Cíle předškolního vzdělávání

 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel slušného chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole (plastová schránka v šatně dětí).

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

 

3.1 Práva dítěte:

 

Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit).

Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny).

Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku atd.).

Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v tělesně i duševně zdravého jedince, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, atd., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí atd.).

Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem atd.).

(Vybráno z Úmluvy o právech dítěte, která je také vyvěšena v šatně dětí).

Dítě má právo na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.

Dítě má právo na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností MŠ.

Dítě má právo na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.

Dítě má právo zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.

Dítě má právo při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační  režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelkou MŠ a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup, možnost pobýt s dítětem ve třídě ).

 

3.2 Povinnosti dítěte:

 

Bylo by vhodné, aby dítě dodržovalo stanovená pravidla soužití v MŠ (jsou vyvěšena v šatně dětí),

aby dbalo pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců MŠ,

aby šetrně zacházelo s hračkami, učebními pomůckami a majetkem MŠ.

Učitelky MŠ vedou děti k tomu, aby si vzájemně  pomáhaly a neubližovaly si,

aby děti dodržovaly osobní hygienu,

aby oznámily učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu,

aby oznámily učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní a jednání odlišné od dohodnutých pravidel,

aby věděly, že mají dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců MŠ k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly seznámeny.

 

3.3 Práva zákonných zástupců:

 

Zákonný zástupce má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.

Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost.

Zákonný zástupce má právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jeho dítěte.

Zákonný zástupce má právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy.

Zákonný zástupce má právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.

Zákonný zástupce má právo konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovníky školy.

Stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy podávají zákonní zástupci u ředitelky školy, která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

Zákonní zástupci si mohou s ředitelkou i učitelkou domluvit čas pro konzultaci.

Zákonný zástupce má právo spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů.

Zákonný zástupce dítěte má právo přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy.

Zákonný zástupce má právo projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.

 

3.4 Povinnosti zákonných zástupců:

 

Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání.

Zákonný zástupce má povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.

Zákonný zástupce má povinnost řídit se školním řádem a provozním řádem školní jídelny a respektovat další vnitřní předpisy školy.

Zákonný zástupce má povinnost provádět úplatu za předškolní vzdělávání (pokud je stanovena) a úplatu za stravné dle daných pravidel.

  Zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě vhodně a čistě upravené a hlavně dítě zdravé /bez zvýšené teploty, zvracení, průjmu, bolestí břicha, bez známek infekčního onemocnění, výskytu vší a dítě nezraněné – např. s velkým rozsahem šití tržné rány, dlahou, sádrou na končetinách apod./, vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, neprodleně tuto skutečnost ohlásit mateřské škole. Při převzetí dítěte z MŠ od pedagoga překontrolovat zdravotní stav dítěte /např. úraz, modřina, jiné poranění/ a bez zbytečného odkladu /nejpozději do doby opuštění objektu mateřské školy/ informovat pedagoga i o úrazu dítěte, který se stal po převzetí dítěte od pedagogického pracovníka v objektu školy /šatna, zahrada…/, na pozdější upozornění a stížnosti nebude brán ze strany MŠ zřetel!

Zákonní zástupci dítěte mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní pojišťovna, zdravotní stav atd.).

 

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti.

Všichni zaměstnanci MŠ, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

Všichni zaměstnanci MŠ, děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

Zaměstnanci MŠ musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti k MŠ.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost atd.) jsou důvěrné a všichni pracovníci MŠ jsou povinni řídit se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

5. Provoz a vnitřní režim školy

 

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžné třídy nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

 

 

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

 

Mateřská škola Horní Kruty, okres Kolín je zařízení s celodenním provozem.                         Předškolní vzdělávání poskytuje na adrese: Horní Kruty 82.

Provoz MŠ je od 6.30 hod. do 16.00 hod.

Děti obvykle přicházejí do MŠ do 8.00 hod., ve výjimečných případech a po dřívější domluvě s učitelkou je možnost v průběhu celého dne a odcházejí v době od 14.45 do 16.00 hod.

Zákonní zástupci dítěte jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li nepřítomnost předem známá, omluví dítě neprodleně.

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod., a to telefonicky             na tel. č. 321 796 919 nebo osobně. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne osobně nebo telefonicky.

Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonicky nebo osobně mateřské škole.

 

Režim dne v MŠ je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku. Všechny děti po obědě odpočívají při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí. Předškolní děti / popř. děti, jejichž rodiče to vyžadují / odpočívají na vlastní karimatce a vlastním polštářku. Ostatní děti odpočívají převlečené v pyžamu na lehátkách.

 

REŽIM DNE v MŠ

6.30 – 8:30 hod.: přivítání dětí, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

8:30 – 9:45 hod.: hygiena, svačina, řízené činnosti

9:45 – 11:45 hod.: pobyt venku

11:45 – 12:15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:15 – 14:15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity, individuální

                                   práce s dětmi, které již neodpočívají

14:15 – 14:45 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:45 – 16:00 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních

                                   aktivitách, individuální plánované činnosti, rozcházení dětí domů

 

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám  a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, dostatečný pobyt venku.

Od příchodu dětí do MŠ  probíhají individuální a skupinové činnosti dětí podle jejich zájmu. Při tom je dbáno na soukromí dětí, pokud projeví potřebu samostatné práce, nebo pobytu v klidovém prostředí mimo společné akce, je jim to umožněno. Dětem v období adaptace je umožněn individuální režim. 

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší nebo teploty pod – 10stupňů C.) V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím školní zahrady a vycházek v přírodě.

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat.  Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje individuální potřeby dětí.

Stanovený základní režim dne může být upraven v případě, že to vyplývá ze Školního resp. Třídního vzdělávacího programu, pořádání výletů, exkurzí, návštěv kulturních zařízení, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Rámcový režim dne v MŠ je postaven na stabilním časovém rozpětí jídel v tříhodinovém intervalu. Mezidobí lze upravit podle individuálních potřeb a zájmů dětí.

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích, které pořádá (písemné sdělení na nástěnce, ústní sdělení pedagogickým pracovníkem popř. na webových stránkách školy). Doporučujeme zákonným zástupcům pravidelně sledovat nástěnky.

 

Zákonný zástupce má možnost vyjádřit se k účasti svého dítěte na těchto akcích.

Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.

 

Nabídka  nadstandardních  aktivit vychází ze zájmu dětí resp. jejich rodičů. Většinou nabízíme :

 • Plavecký výcvik dětí v areálu Vodní svět v Kolíně 

-  Výuka anglického jazyka formou hry

-  Výuka taneční, hudební, pohybové a sportovní průpravy

-  Kroužek : „Veselá keramika “

-  Jóga pro děti

 

5.2 Organizace stravování dětí

 

Stravování dětí z MŠ zajišťuje školní kuchyně MŠ, kde se také hradí úplata za stravné.

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny v Provozním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na přístupném místě v MŠ  / v šatně dětí a ve školní jídelně /.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, mléčné nápoje, minerálky). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Pokud je dítě přítomno v MŠ v době podávání jídla, stravuje se vždy.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den nejpozději do 8.00 hodin.

Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout oběd pouze první den nemoci dítěte do 12.30 hodin, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit.

Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte osobně nebo telefonicky ve třídě MŠ popř. u vedoucí školní jídelny.  Neodhlášené obědy propadají.

Podávání svačin: 08.30 – 09.00 hod., 14:15 – 14:45 hod.

Podávání obědů: 11.45 – 12.15 hod.

Systém podávání svačin: předškolní děti – samoobslužný, dětem 3 – 5 let pomáhá učitelka s naléváním pití.

Nápoje připravuje kuchařka a za hygienické podávání odpovídá pedagogický personál ve třídě.

 

5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Ředitelka MŠ stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí do mateřské školy. Zákonní zástupci jsou o termínu vyrozuměni formou propagačních materiálů, plakátů, prostřednictvím místního rozhlasu popř. na webových stránkách MŠ v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku / pokud to kapacita MŠ umožňuje /.

Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka MŠ. Žádost o přijetí dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole a odevzdají ji v den zápisu do MŠ.

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let ( do 7 let v případě odkladu povinné školní docházky). Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Od roku 2017 je poslední rok předškolního vzdělávání povinný.

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzena ošetřujícím lékařem dítěte na evidenčním listu dítěte.

Ředitelka MŠ stanoví pro přijímání dětí kritéria, která jsou závazná a která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu přijímacího řízení. Podle těchto kritérií postupuje při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se zdravotním postižením. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího dětského lékaře.

 

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.

 

5.4 Ukončení docházky dítěte do MŠ

 

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže :

 - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ / pokud je stanovena /

   nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný

   termín úhrady

- dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po

   dobu delší než dva týdny

- zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

  (nedodržuje školní řád, nerespektuje provozní dobu MŠ).

- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské

   zařízení.

 

5.5 Evidence dítěte (školní matrika)

 

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte a Evidenční list strávníka.

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

5.6 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

 

Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka MŠ po projednání se zřizovatelem. Ředitelka ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s ředitelkami ostatních MŠ v okolí možnosti a podmínky předškolního vzdělávání dětí v jiných MŠ po dobu omezení nebo přerušení provozu. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole nejméně 2 měsíce předem.

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

5.7 Platby v MŠ

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Je stanovena interní směrnicí „O vybírání úplaty za předškolní vzdělávání a školské služby“ a je vyvěšena na nástěnce v šatně dětí – Informace pro rodiče.

Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného je stanovena v Provozním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce v šatně dětí a ve školní jídelně.

Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání / pokud je stanovena / a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

 

Všechny platby probíhají  v hotovosti, ve výjimečných případech lze platit převodem na účet MŠ – nutno domluvit s ředitelkou MŠ.

 

 

5.8 Přebírání a předávání dětí

Zákonní zástupci předávají dítě do mateřské školy po jeho převlečení v šatně pedagogické

pracovnici ve třídě. V žádném případě není možné, aby dítě přicházelo do třídy samo !

Zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby si přebírají dítě od pedagogické pracovnice ve třídě, popřípadě na zahradě MŠ, a to v době určené mateřskou školou. Po vyzvednutí dítěte se nezdržují v MŠ déle než je nezbytné a opustí neprodleně objekt MŠ i zahrady MŠ.

V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka pobytu v mateřské škole nebo v dalších mimořádných případech /např. návštěva lékaře, rodinné důvody/, bude s nimi samostatně dohodnout způsob přebírání a předávání dítěte pedagogickému pracovníkovi.

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro předávání a přebírání dítěte z MŠ a vystaví pro ni písemné pověření /na formuláři, který je k dispozici v MŠ, nebo samostatné písemné pověření v aktuální den/, které předají pedagogickému pracovníkovi.

Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník:

 • pokusí se kontaktovat se zákonným zástupcem telefonicky
 • informuje telefonicky ředitelku školy
 • obrátí se na Polici ČR
 • s dítětem setrvá na území mateřské školy do vyřešení záležitosti

 

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

Mateřská škola je z bezpečnostních důvodů opatřena videotelefony s elektronickým  otvíráním dveří. Prosíme rodiče, aby za sebou vždy dveře zavřeli a nepřidržovali je dalším osobám. Takto se snažíme předejít vniknutí cizích osob do budovy.

 

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

MŠ zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají pedagogičtí pracovníci. Pedagogové nesmí vykonávat jiné činnosti, které by je odváděly od přímé výchovně vzdělávací činnosti ani administrativní práce, nesmí se vzdalovat z místa, kde svěřené děti pobývají, nenechávají  je bez dozoru. V případě nezbytné nutnosti vzdálit se je pedagogický pracovník povinen zajistit dozor nad dětmi jiným pracovníkem školy.

Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

V případě školního úrazu je pedagogický pracovník povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Pedagog je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení školy a zapsání do Knihy úrazů / je uložena ve třídě /.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovně vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s ní.

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích.

 

Pracovníci školy jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Pedagogičtí pracovníci jsou pravidelně proškolováni v otázkách bezpečnosti. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni dbát, aby děti do MŠ nenosily nebezpečné ozdoby ve vlasech, na rukou a oděvu, které by mohly zapříčinit úraz dětí.

Jestliže chceme zajistit bezpečnost a zabránit nehodě, která může dítě poznamenat na celý život, musíme trvat na tom, aby se děti v MŠ pohybovaly klidně, ukázněně a chránily zdraví své i svých vrstevníků. Proto nemůžeme připustit, aby děti nosily do MŠ jakékoliv nebezpečné předměty a zdraví škodlivé látky, chovaly se hrubě a mluvily vulgárně. Děti jsou průběžně poučovány o bezpečném chování v MŠ.

 

Pedagogové dětem nesmí podávat v době pobytu v MŠ žádné léky ani léčiva bez souhlasu zákonného zástupce. V závažných případech (např. alergie, astma apod.) na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doporučení lékaře a poučení pedagoga lze léky mimořádně podat.

 

Zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách školy, nenechávají své děti pobíhat po šatně, po schodech, lézt po zábradlí nebo se po zábradlí klouzat.

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nepřípustné jsou především předměty propagující násilí jako (nože, meče, pistole apod.). Nedoporučujeme nosit ani cennosti (zlaté řetízky, drahé hračky apod.). V opačném případě nenese škola žádnou odpovědnost za jejich ztrátu či poškození.

Všechny děti v MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných mateřskou školou.

Ředitelka MŠ, po ohlášení úrazu dítěte, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

 

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat / ve výjimečných a odůvodněných případech / zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

V případě, že se u dítěte projeví známky onemocnění během pobytu v MŠ (zvýšená teplota, zvracení, průjem, bolesti břicha apod.), je povinen zákonný zástupce nebo jím pověřené osoby neprodleně po telefonické výzvě pedagogického pracovníka dítě z mateřské školy převzít a zajistit další zdravotní péči o dítě.

 

Při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

 

6.2 První pomoc a ošetření

 

Ředitelka MŠ zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku MŠ a zákonné zástupce dítěte.

 

6.3 Pobyt dětí v přírodě

 

Využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.).

 

6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

 

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídě, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.

Pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

 

6.5 Pracovní a výtvarné činnosti

 

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (např. nůžky, nože, kladívka apod.), vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.).

 

Další bezpečnostní opatření

Ve vnitřních i vnějších prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a kouření  a  používání i dobíjení nepovolených elektrických spotřebičů.

V prostorách školy si odkládají osobní věci zaměstnanci i děti na místa, která jsou k tomu určena.

 

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy.

Pokud dítě záměrně  způsobí škodu na zařízení a vybavení školy, je třeba, aby rodiče zjednali nápravu.  Pokud je škoda způsobena neúmyslně, společnými silami s rodiči se snažíme škodu napravit.

 

9. Co dítě do mateřské školy potřebuje :

 • pevné bačkory /ne pantofle/
 • oblečení do třídy
 • vhodné sportovní oblečení a obuv na pobyt venku
 • mladší děti pyžamo, předškolní děti mají možnost volby mezi odpočinkem na posteli nebo na karimatce
 • kapesník, náhradní spodní prádlo
 • kartáček na zuby, kelímek a pastu                      

      Věci je třeba podepsat! Předejde se tak výměnám mezi jednotlivými dětmi.

      Další opatření :

Zákonní zástupci dítěte v žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyjadřují svůj souhlas / nesouhlas s uveřejňováním seznamů a fotografií třídy a dětí na webových stránkách MŠ, v budově MŠ a při jiných prezentacích propagujících aktivity MŠ. 

 

Školní řád byl projednán na pracovní poradě dne 21.12.2016.

 

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole / v šatně dětí a na webových stránkách MŠ /, prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci MŠ a o jeho vydání a obsahu byli prokazatelným způsobem informováni zákonní zástupci dětí / toto stvrzují svým podpisem /. S vybranými částmi Školního řádu byly seznámeny i děti, forma seznámení odpovídala věku a rozumových schopnostem dětí.

S tímto školním řádem byl seznámen i zřizovatel MŠ.

Školní řád nabývá účinnosti dne 1.12.2016 a platí do odvolání.

Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání na pracovní poradě a schválení ředitelkou MŠ.

 

                                                                   Vypracovala :  Radka Vedralová, ředitelka MŠ

 

                                                                   Na vědomí  :   Pavel Hošta, starosta Obce Horní Kruty