Jdi na obsah Jdi na menu

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ Horní Kruty

11. 4. 2017

         Mateřská škola Horní Kruty, okres Kolín

               IČO  750 34 344

281 46 Horní Kruty 82,  tel. 321 796 919, 776 200 553,   

                         e-mail : mshornikruty@seznam.cz

___________________________________________________________________________

Dodatek č. 1 ke Školnímu řádu

č.j.   58 / 17                                                                                           Účinnost od 1.4.2017

 

Kriteria pro přijímání dětí do Mateřské školy v Horních Krutech :

            Přijímání dětí se řídí § 34 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

     středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

     předpisů. Do Mateřské školy Horní Kruty, okres Kolín (dále jen mateřská škola) se přijímají

     zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let. Předškolní vzdělávání je povinné

     pro děti, které dosáhnou pátého roku věku od počátku školního roku, po kterém následuje

     zahájení povinné školní docházky. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se

     vzdělávají v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v

     němž mají děti místo trvalého pobytu.

            O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy, popřípadě stanoví

     zkušební dobu, jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

         Ředitelka mateřské školy stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při

     rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech,

     kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu

     maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu

     vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií v níže

     uvedeném pořadí:

    

  1. dosažení 6 let věku dítěte v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku (přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před

zahájením povinné školní docházky) a rovněž děti s povoleným odkladem  

povinné školní docházky s místem trvalého pobytu dítěte v obci (spádových obcích), ve které mateřská škola sídlí

  1. trvalý pobyt dítěte v obci (spádových obcích), ve které mateřská škola sídlí a věk dítěte – seřazení dětí podle věku od nejstaršího po nejmladší do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného ve školském rejstříku
  2.          trvalý pobyt dítěte mimo obec (spádových obcí) a věk dítěte – seřazení dětí podle věku od nejstaršího po nejmladší do nejvyššího povoleného počtu dětí zapsaného ve školském rejstříku     

        

O výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci vyrozumění nejpozději do 30 dnů od podání

 žádosti (od zahájení správního řízení).

O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje pořadí žádosti podané v termínu zápisu do MŠ.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ, kterou rodiče podají po ukončení zápisu pro příslušný školní rok, bude vyřízena dle aktuálního stavu kapacity MŠ.

 

Tento  dodatek č.1 nabývá platnosti 1.4.2017

 

V Horních Krutech 31.3.2017                                              Radka Vedralová, ředitelka MŠ